RX VEGA 6 So với GTX 960M - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
5.8 FPS
1080p
16.2 FPS
1440p
4.6 FPS
1440p
12.9 FPS
2160p
2.5 FPS
2160p
7.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.8 FPS
1080p
51.2 FPS
1440p
23.6 FPS
1440p
31.9 FPS
2160p
11.5 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.8 FPS
1080p
72.2 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
58.9 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.8 FPS
1080p
118.2 FPS
1440p
109.6 FPS
1440p
117.9 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
78.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn