RX VEGA 6 So với R9 M280X 2GB - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
5.8 FPS
1080p
15.5 FPS
1440p
4.6 FPS
1440p
12.3 FPS
2160p
2.5 FPS
2160p
6.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.8 FPS
1080p
50.5 FPS
1440p
23.6 FPS
1440p
31.3 FPS
2160p
11.5 FPS
2160p
15.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.8 FPS
1080p
71.5 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
58.3 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
31.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.8 FPS
1080p
117.5 FPS
1440p
109.6 FPS
1440p
117.3 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
77.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn