RX 5700 XT So với Radeon VII - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.8 FPS
1080p
87.0 FPS
1440p
66.8 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
36.9 FPS
2160p
37.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.8 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
85.8 FPS
1440p
88.0 FPS
2160p
45.9 FPS
2160p
46.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.8 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
112.8 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
61.9 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.8 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
171.8 FPS
1440p
174.0 FPS
2160p
107.9 FPS
2160p
108.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn