RX 570 So với GTX 1650 - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 1650 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 1650 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.6 FPS
1080p
33.9 FPS
1440p
32.2 FPS
1440p
26.6 FPS
2160p
17.5 FPS
2160p
14.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.6 FPS
1080p
68.9 FPS
1440p
51.2 FPS
1440p
45.6 FPS
2160p
26.5 FPS
2160p
23.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.6 FPS
1080p
89.9 FPS
1440p
78.2 FPS
1440p
72.6 FPS
2160p
42.5 FPS
2160p
39.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.6 FPS
1080p
135.9 FPS
1440p
137.2 FPS
1440p
131.6 FPS
2160p
88.5 FPS
2160p
85.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn