RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.0 FPS
1080p
58.2 FPS
1440p
35.3 FPS
1440p
46.1 FPS
2160p
19.3 FPS
2160p
25.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
80.0 FPS
1080p
93.2 FPS
1440p
54.3 FPS
1440p
65.1 FPS
2160p
28.3 FPS
2160p
34.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.0 FPS
1080p
114.2 FPS
1440p
81.3 FPS
1440p
92.1 FPS
2160p
44.3 FPS
2160p
50.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.0 FPS
1080p
160.2 FPS
1440p
140.3 FPS
1440p
151.1 FPS
2160p
90.3 FPS
2160p
96.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn