Total War: Warhammer 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Total War: Warhammer 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 고품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
162.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
157.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
157.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
153.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
150.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
147.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
145.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
144.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
142.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
138.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
136.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
133.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
132.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
127.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
127.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
121.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
120.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
120.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
117.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
113.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
113.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
112.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
112.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
111.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
110.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
108.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
105.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
104.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
103.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
103.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
101.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
95.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
94.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
89.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
88.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
88.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
87.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
86.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
86.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
86.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
81.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
77.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
76.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
76.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
76.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
76.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
72.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
70.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
70.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
67.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
66.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
65.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
63.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
61.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
59.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
59.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
59.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
59.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
52.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
52.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
52.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
49.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
49.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
48.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
47.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
47.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
44.8 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
124.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
116.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
112.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
111.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
105.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
105.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
102.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
102.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
96.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
96.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
93.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
92.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
91.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
90.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
86.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
83.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
82.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
81.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
81.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
79.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
76.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
76.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
75.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
74.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
70.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
69.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
69.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
65.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
63.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
62.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
62.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
61.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
60.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
58.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
55.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
55.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
55.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
54.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
48.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
48.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
48.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
47.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
45.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
41.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
41.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
40.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
40.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
38.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
36.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
36.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
36.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
36.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
29.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
28.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
27.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
27.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
25.9 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
91.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
84.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
73.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
65.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
64.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
63.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
56.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
54.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
50.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
47.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
47.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
45.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
44.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
44.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
38.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
38.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
38.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
38.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
37.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
37.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
37.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
35.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
31.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
29.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
29.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
29.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
29.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
29.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
27.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
25.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
24.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
24.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
24.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
23.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
22.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
20.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
20.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
18.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
14.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
14.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
12.6 FPS
 Total War: Warhammer 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Total War: Warhammer Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오