The Witcher 3 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 The Witcher 3 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
133.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
116.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
106.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
103.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
96.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
88.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
88.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
81.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
80.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
79.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
77.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
72.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
70.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
67.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
66.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
62.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
61.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
59.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
55.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
55.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
54.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
52.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
51.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
50.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
48.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
47.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
47.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
44.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
43.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
43.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
43.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
40.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
39.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
38.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
35.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
33.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
33.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
32.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
32.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
32.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
31.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
29.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
29.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
28.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
27.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
25.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
24.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
23.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
23.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
21.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
20.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
19.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
19.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
19.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
19.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
16.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
11.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
10.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
7.7 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
100.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
84.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
77.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
65.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
59.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
57.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
52.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
51.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
46.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
45.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
44.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
41.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
40.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
39.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
39.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
37.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
36.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
35.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
35.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
33.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
31.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
31.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
31.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
31.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
31.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
29.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
29.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
28.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
26.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
26.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
26.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
24.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
23.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
20.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
20.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
20.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
18.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
18.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
17.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
14.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
14.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
13.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
8.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
7.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
5.7 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
60.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
36.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
35.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
31.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
27.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
26.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
22.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
21.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
19.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
18.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
18.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
18.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
16.9 FPS
 The Witcher 3 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

The Witcher 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
  • VIDEO CARD: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 35 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오