Red Dead Redemption 2 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Red Dead Redemption 2 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
127.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
110.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
85.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
83.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
70.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
69.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
60.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
60.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
59.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
57.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
57.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
52.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
52.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
50.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
48.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
47.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
46.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
45.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
44.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
38.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
37.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
36.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
36.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
35.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
34.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
33.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
33.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
32.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
32.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
31.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
30.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
29.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
29.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
28.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
28.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
28.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
28.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
28.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
28.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
28.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
27.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
27.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
25.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
25.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
22.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
22.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
22.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
22.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
21.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
21.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
20.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
20.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
20.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
20.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
19.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
19.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
19.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
18.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
18.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
18.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
18.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
18.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
17.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
17.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
17.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
17.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
17.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
15.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
15.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
15.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
15.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
15.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
15.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
14.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
14.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
14.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
14.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
14.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
13.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
13.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
13.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
13.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
12.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
12.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
12.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
12.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
12.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
12.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
12.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
11.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
11.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
11.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
11.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
11.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
11.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
11.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
11.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
10.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
9.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
9.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
9.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
9.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
9.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
8.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
8.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
8.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
7.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
6.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
6.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
6.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
6.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
6.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
5.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
5.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
4.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
4.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
4.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.8 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
104.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
90.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
70.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
69.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
68.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
58.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
56.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
49.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
49.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
48.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
47.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
46.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
41.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
39.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
38.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
37.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
37.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
34.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
32.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
30.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
30.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
29.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
28.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
27.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
27.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
26.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
26.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
25.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
24.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
23.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
23.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
23.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
23.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
22.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
22.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
22.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
22.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
20.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
18.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
18.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
18.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
18.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
17.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
17.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
16.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
16.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
16.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
16.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
16.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
15.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
15.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
15.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
15.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
15.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
15.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
14.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
14.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
14.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
14.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
14.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
14.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
12.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
12.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
12.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
12.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
12.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
11.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
11.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
11.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
10.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
10.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
10.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
10.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
10.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
10.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
10.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
9.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
9.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
9.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
9.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
9.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
9.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
9.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
8.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
8.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
8.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
7.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
7.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
7.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
7.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
7.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
6.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
6.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
6.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
5.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
5.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
5.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
5.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
5.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
4.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
4.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
4.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
4.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
3.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
3.1 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
66.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
57.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
44.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
44.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
43.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
36.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
36.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
34.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
31.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
31.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
30.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
30.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
29.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
27.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
27.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
26.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
25.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
24.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
24.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
23.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
22.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
22.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
20.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
20.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
20.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
19.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
18.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
18.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
18.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
17.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
17.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
17.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
17.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
16.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
15.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
15.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
15.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
15.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
14.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
14.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
14.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
14.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
14.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
14.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
14.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
13.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
13.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
11.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
11.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
11.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
11.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
11.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
11.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
11.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
10.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
10.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
10.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
10.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
10.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
10.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
10.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
10.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
10.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
9.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
9.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
9.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
9.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
9.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
9.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
9.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
9.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
8.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
8.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
8.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
8.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
7.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
7.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
7.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
7.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
7.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
7.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
6.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
6.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
6.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
6.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
6.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
6.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
6.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
6.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
6.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
6.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
5.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
5.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
5.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
5.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
5.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
5.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
5.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
5.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
5.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
4.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
4.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
4.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
4.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
4.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
4.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
3.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
3.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
3.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
3.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
3.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
3.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
3.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
3.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
2.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
2.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
2.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
2.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
2.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
2.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
2.0 FPS
 Red Dead Redemption 2 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Red Dead Redemption 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 150 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오