Just Cause 4 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Just Cause 4 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 고품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
251.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
223.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
179.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
167.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
165.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
164.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
153.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
152.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
145.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
138.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
136.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
136.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
132.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
126.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
124.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
122.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
119.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
118.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
115.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
112.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
111.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
111.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
109.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
107.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
107.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
102.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
101.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
101.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
100.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
98.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
98.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
96.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
96.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
94.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
94.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
94.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
91.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
91.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
90.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
88.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
88.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
88.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
88.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
87.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
86.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
86.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
85.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
85.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
84.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
83.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
83.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
83.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
82.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
82.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
82.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
82.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
81.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
80.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
80.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
80.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
80.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
77.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
77.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
75.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
73.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
72.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
72.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
72.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
71.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
71.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
70.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
69.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
69.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
69.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
69.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
69.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
68.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
68.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
67.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
67.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
66.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
66.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
66.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
66.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
65.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
65.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
65.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
65.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
64.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
64.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
64.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
64.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
63.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
61.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
61.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
61.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
60.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
60.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
60.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
60.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
59.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
58.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
58.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
57.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
57.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
57.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
57.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
57.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
56.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
56.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
56.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
56.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
56.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
56.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
55.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
55.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
55.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
55.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
55.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
55.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
55.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
55.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
54.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
54.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
53.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
53.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
53.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
53.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
53.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
53.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
52.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
52.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
51.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
51.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
51.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
50.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
50.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
50.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
50.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
50.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
50.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
50.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
49.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
49.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
48.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
47.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
46.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
46.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
46.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
46.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
45.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
45.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
45.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
45.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
45.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
44.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
44.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
44.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
43.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
43.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
43.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
43.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
42.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
41.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
41.4 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
179.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
158.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
125.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
116.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
115.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
114.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
106.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
105.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
95.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
94.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
93.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
90.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
85.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
81.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
80.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
80.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
78.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
78.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
76.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
75.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
75.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
74.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
72.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
68.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
68.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
67.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
67.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
65.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
65.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
64.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
63.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
62.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
62.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
62.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
60.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
60.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
60.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
58.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
58.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
58.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
58.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
57.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
57.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
56.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
56.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
55.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
55.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
54.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
54.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
54.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
54.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
53.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
52.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
52.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
52.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
50.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
50.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
48.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
47.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
46.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
46.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
45.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
45.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
44.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
44.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
44.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
44.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
44.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
43.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
43.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
43.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
42.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
42.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
42.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
42.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
42.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
41.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
41.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
41.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
41.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
41.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
40.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
40.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
40.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
38.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
38.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
38.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
37.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
37.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
37.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
37.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
37.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
36.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
35.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
35.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
35.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
35.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
34.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
34.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
34.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
34.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
34.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
34.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
34.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
34.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
33.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
33.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
33.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
33.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
33.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
33.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
33.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
33.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
32.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
32.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
32.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
32.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
32.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
31.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
31.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
30.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
30.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
30.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
30.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
30.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
30.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
30.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
30.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
29.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
29.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
29.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
28.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
28.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
27.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
27.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
27.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
27.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
26.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
26.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
26.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
26.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
26.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
26.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
26.1 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
26.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
25.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
25.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
25.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
24.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
23.8 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
91.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
80.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
64.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
59.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
59.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
55.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
51.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
48.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
48.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
47.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
46.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
43.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
41.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
41.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
40.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
38.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
38.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
38.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
37.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
34.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
34.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
33.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
32.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
32.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
31.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
31.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
29.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
29.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
29.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
28.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
28.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
27.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
27.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
27.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
27.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
27.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
27.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
27.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
27.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
27.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
26.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
26.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
26.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
23.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
23.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
23.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
22.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
22.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
22.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
22.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
22.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
22.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
22.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
21.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
21.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
21.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
21.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
21.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
21.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
20.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
20.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
20.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
20.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
20.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
20.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
20.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
19.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
19.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
19.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
18.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
18.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
18.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
18.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
18.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
18.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
18.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
17.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
17.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
17.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
17.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
17.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
17.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
17.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
16.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
16.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
16.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
16.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
16.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
16.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
16.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
16.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
16.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
16.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
16.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
16.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
16.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
15.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
15.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
15.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
15.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
14.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
14.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
14.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
14.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
14.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
14.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
14.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
14.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
14.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
13.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
13.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
13.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
13.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
13.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
13.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
12.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
12.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
12.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
12.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
11.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
11.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
11.5 FPS
 Just Cause 4 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Just Cause 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1 with Platform Update for Windows 7 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM or better) | AMD R9 270 (2GB VRAM or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 59 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오