Ghost Recon Wildlands 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Ghost Recon Wildlands 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 중간 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
165.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
156.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
150.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
146.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
143.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
139.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
137.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
135.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
135.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
134.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
132.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
131.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
131.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
128.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
127.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
126.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
125.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
124.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
123.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
121.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
121.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
120.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
120.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
119.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
118.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
117.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
116.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
116.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
115.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
112.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
107.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
106.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
106.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
104.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
103.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
101.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
101.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
99.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
98.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
98.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
98.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
91.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
91.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
90.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
86.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
85.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
83.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
82.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
81.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
79.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
78.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
76.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
76.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
76.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
76.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
70.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
70.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
70.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
68.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
68.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
67.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
66.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
66.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
64.2 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
129.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
120.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
119.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
116.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
113.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
112.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
111.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
108.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
108.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
107.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
105.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
105.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
102.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
102.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
98.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
97.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
96.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
95.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
95.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
94.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
93.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
93.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
90.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
90.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
89.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
89.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
88.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
88.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
87.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
86.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
83.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
83.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
83.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
81.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
79.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
79.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
78.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
76.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
76.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
76.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
74.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
72.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
72.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
71.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
69.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
68.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
67.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
65.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
65.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
65.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
64.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
63.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
62.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
61.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
61.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
61.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
61.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
56.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
56.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
56.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
55.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
55.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
54.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
53.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
53.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
52.1 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
90.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
81.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
74.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
73.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
71.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
70.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
68.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
64.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
63.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
61.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
61.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
61.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
60.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
58.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
58.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
57.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
55.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
55.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
55.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
54.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
52.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
52.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
52.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
52.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
50.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
50.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
50.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
49.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
49.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
48.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
46.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
46.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
45.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
44.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
44.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
43.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
42.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
40.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
39.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
39.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
39.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
38.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
37.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
36.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
36.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
35.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
34.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
33.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
33.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
33.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
33.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
31.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
31.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
31.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
30.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
30.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
29.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
28.5 FPS
 Ghost Recon Wildlands 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Ghost Recon Wildlands Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400S 3.3 GHz or AMD FX-4320 4.0 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750Ti/GTX 950 /GTX1050 or AMD HD7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 24 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오