Forza Horizon 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Forza Horizon 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
284.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
247.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
189.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
160.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
156.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
154.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
152.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
139.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
135.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
135.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
133.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
117.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
113.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
111.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
105.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
100.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
99.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
97.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
94.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
91.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
87.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
83.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
77.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
73.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
72.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
69.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
67.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
66.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
63.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
63.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
62.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
62.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
59.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
54.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
54.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
52.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
52.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
47.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
47.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
45.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
44.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
43.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
42.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
40.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
37.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
37.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
36.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
33.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
31.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
30.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
27.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
26.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
25.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
23.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
21.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
21.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
20.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
16.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
9.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.8 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
207.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
158.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
134.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
131.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
129.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
128.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
121.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
117.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
100.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
98.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
96.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
89.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
89.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
84.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
83.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
81.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
79.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
77.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
74.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
73.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
70.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
68.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
66.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
62.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
59.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
57.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
57.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
56.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
54.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
53.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
52.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
50.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
48.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
46.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
44.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
44.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
43.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
43.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
43.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
40.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
38.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
37.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
36.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
33.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
31.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
31.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
30.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
25.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
24.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
22.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
21.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
20.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
19.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
17.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
17.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
13.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
7.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
5.6 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
158.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
137.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
105.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
88.6 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
87.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
86.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
85.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
77.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
75.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
74.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
65.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
63.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
61.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
59.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
56.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
56.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
53.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
49.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
41.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
40.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
40.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
38.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
38.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
35.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
35.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
34.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
33.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
30.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
29.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
29.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
28.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
24.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
23.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
22.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
21.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
21.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
20.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
18.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
16.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
15.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
14.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
12.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
12.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
11.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
11.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.6 FPS
 Forza Horizon 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Forza Horizon 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 version 15063.0 or higher
  • VIDEO CARD: NVidia 650TI OR NVidia GT 740 OR AMD R7 250x
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오