Fallout 76 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Fallout 76 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 고품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
358.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
317.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
251.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
213.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
203.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
202.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
200.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
198.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
197.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
192.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
190.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
189.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
189.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
184.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
181.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
180.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
177.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
176.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
175.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
174.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
173.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
169.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
168.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
160.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
158.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
155.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
152.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
150.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
143.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
143.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
141.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
137.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
136.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
136.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
132.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
129.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
128.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
128.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
127.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
126.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
126.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
125.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
125.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
119.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
118.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
113.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
109.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
106.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
101.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
98.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
98.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
97.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
97.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
96.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
96.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
95.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
95.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
94.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
94.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
93.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
93.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
93.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
93.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
87.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
84.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
81.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
79.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
79.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
78.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
77.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
77.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
77.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
77.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
77.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
77.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
76.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
76.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
75.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
75.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
73.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
71.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
71.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
71.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
71.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
70.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
69.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
67.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
67.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
67.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
67.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
65.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
65.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
65.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
64.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
64.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
63.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
63.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
63.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
63.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
62.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
60.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
60.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
59.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
59.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
59.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
58.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
57.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
57.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
57.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
57.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
53.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
52.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
52.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
52.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
50.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
50.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
48.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
47.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
47.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
45.0 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
267.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
235.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
184.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
177.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
175.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
173.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
169.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
160.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
153.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
150.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
144.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
140.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
137.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
135.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
126.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
120.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
119.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
117.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
116.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
112.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
110.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
109.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
107.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
105.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
102.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
101.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
97.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
96.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
95.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
94.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
93.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
93.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
91.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
89.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
89.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
88.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
86.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
84.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
83.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
82.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
82.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
82.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
82.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
80.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
80.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
79.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
79.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
77.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
74.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
71.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
68.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
65.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
65.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
65.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
63.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
63.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
63.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
58.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
58.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
58.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
58.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
57.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
56.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
54.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
51.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
50.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
47.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
47.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
46.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
46.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
45.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
42.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
41.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
39.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
38.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
35.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
30.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
30.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
26.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
26.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
24.2 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
146.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
128.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
100.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
96.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
94.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
92.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
86.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
83.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
81.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
78.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
74.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
72.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
67.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
65.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
58.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
57.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
56.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
56.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
51.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
51.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
49.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
49.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
46.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
44.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
44.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
42.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
42.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
41.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
40.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
39.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
37.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
36.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
34.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
34.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
34.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
33.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
33.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
30.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
30.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
30.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
30.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
29.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
28.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
26.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
26.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
24.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
24.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
24.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
23.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
21.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
20.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
15.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
13.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
12.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
11.8 FPS
 Fallout 76 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Fallout 76 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-6600K 3.5 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2GB AMD)

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오