Dishonored 2 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Dishonored 2 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 고품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
241.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
214.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
172.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
161.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
159.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
158.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
148.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
146.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
140.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
133.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
131.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
131.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
127.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
122.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
118.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
115.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
114.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
112.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
108.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
107.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
107.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
106.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
103.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
98.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
98.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
97.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
95.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
95.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
93.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
93.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
92.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
91.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
89.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
88.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
88.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
86.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
86.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
86.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
85.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
85.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
85.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
84.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
84.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
83.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
83.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
81.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
81.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
81.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
81.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
80.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
80.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
80.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
79.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
78.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
78.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
78.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
78.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
78.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
75.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
75.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
73.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
71.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
70.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
70.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
69.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
69.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
69.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
67.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
67.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
67.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
67.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
67.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
66.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
66.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
66.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
65.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
65.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
65.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
64.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
64.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
64.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
64.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
63.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
63.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
63.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
63.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
63.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
63.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
62.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
60.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
60.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
60.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
59.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
59.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
59.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
58.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
58.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
57.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
57.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
56.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
56.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
56.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
56.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
55.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
55.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
55.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
55.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
55.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
54.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
54.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
54.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
54.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
54.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
54.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
54.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
54.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
53.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
53.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
53.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
53.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
52.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
52.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
52.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
52.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
51.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
51.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
50.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
50.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
50.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
50.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
49.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
49.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
49.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
49.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
49.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
49.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
48.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
48.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
48.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
47.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
47.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
46.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
45.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
45.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
45.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
45.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
44.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
44.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
44.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
44.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
44.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
43.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
43.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
42.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
41.2 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
195.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
173.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
137.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
126.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
125.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
124.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
116.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
114.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
109.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
103.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
101.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
101.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
97.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
92.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
91.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
88.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
87.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
86.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
85.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
84.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
82.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
81.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
81.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
79.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
78.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
77.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
73.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
73.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
72.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
70.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
68.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
67.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
67.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
66.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
65.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
65.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
64.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
62.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
62.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
62.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
62.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
62.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
61.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
61.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
60.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
60.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
59.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
58.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
58.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
58.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
57.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
57.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
57.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
57.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
56.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
56.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
56.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
56.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
56.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
53.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
53.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
51.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
50.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
49.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
49.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
49.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
48.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
48.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
48.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
47.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
47.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
46.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
46.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
46.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
45.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
45.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
45.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
44.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
44.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
44.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
44.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
44.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
44.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
43.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
43.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
43.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
43.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
43.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
43.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
42.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
40.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
40.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
40.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
39.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
39.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
39.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
39.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
39.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
38.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
38.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
37.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
37.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
37.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
37.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
36.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
36.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
36.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
36.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
36.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
35.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
35.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
35.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
35.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
35.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
35.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
35.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
34.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
34.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
34.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
34.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
34.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
34.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
34.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
33.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
32.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
32.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
32.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
31.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
31.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
31.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
30.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
30.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
30.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
29.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
29.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
28.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
28.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
28.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
27.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
27.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
27.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
27.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
27.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
26.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
26.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
26.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
26.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
25.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
25.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
24.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
24.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
24.2 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
148.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
101.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
94.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
93.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
92.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
86.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
84.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
80.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
75.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
74.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
74.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
67.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
66.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
63.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
63.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
62.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
61.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
59.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
58.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
58.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
57.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
52.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
51.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
51.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
50.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
50.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
48.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
47.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
47.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
47.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
47.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
46.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
45.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
45.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
43.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
43.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
43.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
43.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
42.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
41.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
41.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
40.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
40.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
40.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
39.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
39.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
39.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
39.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
39.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
38.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
38.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
38.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
38.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
36.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
36.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
33.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
32.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
32.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
32.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
32.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
32.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
32.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
31.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
31.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
31.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
31.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
31.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
30.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
29.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
29.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
29.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
28.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
28.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
28.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
28.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
28.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
28.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
26.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
26.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
26.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
25.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
25.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
24.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
24.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
23.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
23.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
23.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
23.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
22.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
22.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
22.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
22.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
22.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
22.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
22.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
22.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
22.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
21.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
21.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
21.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
21.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
21.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
21.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
21.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
21.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
20.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
20.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
20.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
19.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
19.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
19.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
19.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
19.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
19.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
18.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
18.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
18.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
18.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
17.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
17.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
17.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
16.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
16.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
16.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
15.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
15.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
15.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
15.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
15.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
15.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
14.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
14.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
13.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
13.2 FPS
 Dishonored 2 품질 설정 고품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오