Dishonored 2 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Dishonored 2 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
179.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
137.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
126.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
111.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
105.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
98.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
96.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
96.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
83.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
80.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
77.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
76.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
73.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
72.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
72.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
71.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
68.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
63.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
63.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
62.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
60.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
60.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
58.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
58.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
57.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
56.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
54.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
53.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
53.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
51.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
51.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
50.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
50.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
49.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
49.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
48.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
48.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
46.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
46.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
45.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
45.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
45.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
44.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
43.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
43.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
43.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
40.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
40.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
38.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
36.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
35.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
35.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
34.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
34.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
32.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
32.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
32.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
32.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
32.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
31.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
31.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
30.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
29.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
29.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
29.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
29.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
28.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
28.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
28.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
28.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
27.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
25.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
25.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
24.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
24.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
23.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
23.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
22.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
21.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
21.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
21.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
21.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
20.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
20.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
20.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
19.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
19.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
19.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
19.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
18.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
18.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
18.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
17.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
17.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
16.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
15.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
15.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
15.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
14.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
14.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
14.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
14.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
13.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
12.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
12.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
10.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
10.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
10.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
10.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
9.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
9.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
9.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
8.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
8.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
6.2 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
176.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
154.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
118.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
107.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
106.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
105.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
97.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
95.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
90.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
82.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
82.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
78.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
73.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
72.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
68.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
67.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
65.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
63.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
54.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
53.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
51.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
49.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
48.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
48.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
48.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
44.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
43.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
43.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
42.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
42.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
39.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
39.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
39.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
38.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
38.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
37.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
37.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
37.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
34.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
30.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
30.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
29.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
29.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
28.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
28.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
27.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
27.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
26.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
26.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
25.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
25.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
25.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
25.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
25.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
24.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
20.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
20.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
20.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
20.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
20.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
19.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
19.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
18.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
18.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
17.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
17.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
17.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
17.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
17.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
16.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
16.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
16.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
16.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
15.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
15.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
15.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
15.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
14.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
14.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
13.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
13.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
12.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
11.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
10.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
10.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
8.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
8.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
7.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
7.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
7.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
6.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
6.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
5.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
5.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
5.2 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
139.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
121.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
92.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
83.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
77.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
75.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
65.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
65.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
54.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
52.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
50.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
49.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
48.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
41.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
39.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
38.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
38.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
36.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
36.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
34.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
33.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
32.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
32.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
31.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
31.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
31.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
30.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
30.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
29.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
29.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
29.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
27.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
24.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
23.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
23.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
23.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
22.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
22.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
22.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
21.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
20.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
20.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
20.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
20.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
19.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
19.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
19.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
19.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
19.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
16.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
16.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
16.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
15.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
15.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
14.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
14.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
14.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
14.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
13.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
13.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
13.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
13.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
12.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
12.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
12.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
12.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
12.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
12.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
12.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
12.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
11.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
11.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
10.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
10.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
10.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
9.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
8.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
7.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
7.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
6.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
6.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
6.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
6.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
6.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
5.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
4.2 FPS
 Dishonored 2 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오