Dawn of War III 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Dawn of War III 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
137.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
132.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
128.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
121.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
119.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
117.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
115.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
110.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
108.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
105.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
101.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
100.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
100.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
100.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
99.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
92.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
90.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
88.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
81.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
78.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
78.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
76.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
75.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
72.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
70.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
69.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
64.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
57.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
55.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
55.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
54.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
50.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
41.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
31.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
19.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
17.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
12.6 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
103.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
100.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
94.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
91.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
86.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
80.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
79.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
75.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
71.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
69.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
63.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
62.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
60.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
52.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
48.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
43.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
42.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
38.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
36.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
36.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
34.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
33.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
33.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
33.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
30.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
29.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
28.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
26.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
25.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
24.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
24.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
20.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
12.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
11.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
8.0 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
63.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
60.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
55.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
51.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
36.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
35.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
33.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
31.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
31.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
30.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
24.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
24.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
23.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
22.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
21.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
18.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
17.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
16.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
16.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
15.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
14.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
12.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
12.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
10.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
5.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.9 FPS
 Dawn of War III 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Dawn of War III Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Intel Core i3-540 3.06 GHz or AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz.
  • RAM: 4 GB System Memory.
  • GPU RAM: 1GB Video Memory.
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 6950.
  • DX: DirectX 11.
  • HDD: 50 GB available space.

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오