Call of Duty: Black Ops 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Call of Duty: Black Ops 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
344.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
300.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
230.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
207.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
205.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
202.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
202.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
187.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
176.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
176.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
168.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
164.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
162.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
160.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
149.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
146.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
141.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
137.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
135.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
129.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
128.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
120.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
116.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
113.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
112.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
111.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
105.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
102.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
102.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
101.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
94.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
92.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
91.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
89.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
87.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
84.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
82.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
80.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
79.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
72.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
70.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
69.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
69.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
62.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
62.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
58.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
58.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
51.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
48.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
45.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
43.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
43.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
36.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
35.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
30.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
30.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
25.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
24.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
15.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
10.0 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
239.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
209.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
160.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
143.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
142.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
140.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
140.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
129.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
122.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
122.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
114.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
111.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
110.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
105.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
96.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
85.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
81.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
74.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
71.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
64.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
63.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
61.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
59.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
58.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
58.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
55.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
53.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
50.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
50.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
49.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
47.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
47.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
47.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
47.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
44.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
44.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
40.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
40.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
39.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
36.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
35.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
35.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
32.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
28.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
19.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
17.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
15.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
11.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
10.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
7.6 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
126.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
110.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
84.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
76.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
76.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
74.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
69.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
65.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
47.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
45.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
44.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
39.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
36.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
35.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
35.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
34.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
33.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
32.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
31.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
29.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
29.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
26.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
24.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
21.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
20.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
16.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
15.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
15.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
13.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
13.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
12.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
11.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
6.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.1 FPS
 Call of Duty: Black Ops 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Call of Duty: Black Ops 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300 processor
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 64-Bit or later
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or Radeon HD 7950 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오