Battlefield 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Battlefield 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
196.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
175.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
164.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
156.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
151.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
133.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
132.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
130.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
122.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
119.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
119.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
117.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
111.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
106.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
105.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
98.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
95.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
94.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
89.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
88.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
85.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
85.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
83.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
82.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
81.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
81.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
79.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
79.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
77.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
74.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
73.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
72.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
71.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
70.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
67.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
66.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
66.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
66.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
64.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
64.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
64.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
63.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
56.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
56.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
55.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
55.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
54.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
54.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
54.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
51.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
51.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
51.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
51.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
50.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
50.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
49.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
49.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
48.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
47.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
47.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
47.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
44.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
44.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
44.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
43.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
42.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
42.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
40.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
39.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
39.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
38.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
37.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
37.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
37.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
35.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
35.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
35.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
35.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
34.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
34.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
34.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
34.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
33.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
33.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
31.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
30.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
29.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
28.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
28.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
27.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
25.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
25.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
25.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
23.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
15.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
14.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
12.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
12.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
10.3 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
136.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
113.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
102.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
94.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
93.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
87.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
79.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
78.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
77.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
77.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
72.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
67.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
65.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
65.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
63.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
62.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
60.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
60.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
58.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
57.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
54.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
54.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
53.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
51.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
49.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
49.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
47.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
47.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
46.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
44.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
43.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
42.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
42.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
42.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
42.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
41.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
40.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
38.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
37.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
35.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
34.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
34.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
33.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
33.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
31.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
31.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
31.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
30.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
29.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
29.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
28.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
27.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
25.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
25.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
24.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
24.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
22.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
21.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
21.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
21.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
19.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
19.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
18.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
18.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
16.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
16.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
10.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.7 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
99.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
86.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
76.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
74.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
66.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
63.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
60.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
60.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
58.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
51.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
51.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
51.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
47.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
46.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
44.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
44.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
41.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
39.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
38.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
37.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
35.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
35.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
35.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
28.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
0.0 FPS
 Battlefield 4 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Battlefield 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon X2 2.8 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows Vista SP2 32-Bit (with KB971512 System Update)
  • VIDEO CARD: 512 MB AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT or better
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오