Assassin's Creed Origins 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Assassin's Creed Origins 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
204.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
178.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
136.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
123.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
122.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
120.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
119.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
111.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
105.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
97.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
78.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
72.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
69.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
68.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
68.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
63.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
62.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
60.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
57.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
57.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
57.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
57.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
55.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
54.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
53.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
51.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
51.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
49.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
49.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
49.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
47.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
47.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
45.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
40.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
40.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
40.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
37.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
34.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
34.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
32.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
31.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
29.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
29.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
27.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
26.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
23.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
18.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
16.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
9.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
9.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.6 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
162.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
141.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
108.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
97.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
96.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
95.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
95.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
88.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
77.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
75.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
65.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
64.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
63.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
59.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
58.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
58.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
57.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
54.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
49.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
46.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
45.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
45.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
42.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
42.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
41.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
41.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
39.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
37.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
36.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
36.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
36.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
31.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
28.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
28.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
28.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
27.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
24.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
21.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
21.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
18.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
18.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
17.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
16.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
14.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
10.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
7.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
5.6 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
105.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
92.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
70.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
62.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
61.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
56.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
53.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
50.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
48.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
42.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
41.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
40.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
39.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
37.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
32.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
31.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
30.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
29.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
28.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
27.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
26.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
26.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
26.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
24.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
23.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
23.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
20.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
18.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
18.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
18.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
16.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
16.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
14.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
13.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
13.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
13.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
13.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
13.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
11.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
11.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
10.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
10.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
10.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
9.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
9.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
8.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
7.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
6.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
6.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
5.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
5.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
4.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
4.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
4.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
3.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
3.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
3.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
3.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
3.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
2.4 FPS
 Assassin's Creed Origins 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Assassin's Creed Origins Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6350 @ 3.9 GHz or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 45 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오