Assassin's Creed Odyssey 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Assassin's Creed Odyssey 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
99.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
88.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
83.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
83.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
81.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
78.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
76.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
71.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
68.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
63.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
60.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
59.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
57.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
54.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
50.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
45.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
44.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
44.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
43.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
40.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
39.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
39.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
38.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
35.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
35.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
34.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
32.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
29.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
28.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
27.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
27.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
26.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
24.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
23.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
22.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
19.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
18.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
17.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
17.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
13.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
12.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
12.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
6.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.5 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
111.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
97.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
74.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
67.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
65.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
60.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
57.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
52.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
51.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
47.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
43.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
37.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
36.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
34.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
33.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
33.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
31.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
29.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
25.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
25.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
25.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
25.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
23.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
21.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
19.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
19.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
19.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
16.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
15.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
15.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
13.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
11.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
11.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
8.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
7.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
6.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
5.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
5.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
4.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
4.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
4.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
2.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
2.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
2.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
2.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
1.6 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
80.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
70.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
53.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
47.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
47.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
46.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
42.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
40.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
38.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
36.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
33.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
26.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
25.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
25.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
23.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
21.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
21.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
21.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
20.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
19.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
19.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
18.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
17.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
17.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
16.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
15.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
15.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
14.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
14.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
14.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
13.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
13.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
12.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
12.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
12.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
12.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
11.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
9.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
9.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
8.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
8.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
7.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
6.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
6.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
3.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
3.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
2.5 FPS
 Assassin's Creed Odyssey 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Assassin's Creed Odyssey Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 46GB available hard drive space
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오