Assassin's Creed Odyssey 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Assassin's Creed Odyssey 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 중간 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
205.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
186.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
155.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
144.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
139.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
139.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
137.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
134.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
132.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
127.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
127.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
127.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
126.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
124.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
119.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
116.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
116.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
115.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
113.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
112.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
110.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
109.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
109.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
106.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
106.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
101.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
101.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
100.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
99.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
96.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
95.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
95.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
95.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
95.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
94.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
94.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
94.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
93.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
91.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
91.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
90.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
90.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
90.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
88.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
84.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
84.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
83.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
83.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
83.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
82.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
81.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
80.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
80.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
80.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
79.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
78.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
76.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
76.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
75.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
75.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
74.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
74.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
74.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
73.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
73.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
71.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
70.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
70.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
69.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
68.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
68.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
68.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
68.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
68.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
67.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
63.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
63.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
63.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
62.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
62.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
61.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
61.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
60.5 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
157.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
143.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
120.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
113.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
111.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
106.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
103.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
103.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
99.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
98.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
97.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
93.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
92.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
90.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
89.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
85.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
85.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
83.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
82.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
81.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
80.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
79.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
79.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
79.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
79.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
79.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
78.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
77.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
76.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
76.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
76.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
75.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
75.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
73.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
73.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
73.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
72.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
71.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
71.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
71.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
70.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
70.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
69.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
69.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
67.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
66.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
65.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
65.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
65.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
65.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
64.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
63.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
63.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
62.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
61.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
59.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
57.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
57.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
55.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
54.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
53.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
53.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
52.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
51.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
50.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
50.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
50.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
50.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
48.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
48.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
48.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
47.6 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
105.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
95.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
78.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
72.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
71.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
65.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
63.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
62.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
61.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
61.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
58.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
51.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
50.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
49.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
48.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
47.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
47.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
46.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
46.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
45.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
45.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
44.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
44.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
44.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
44.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
43.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
43.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
42.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
40.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
40.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
39.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
39.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
39.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
38.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
38.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
38.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
37.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
37.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
36.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
36.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
36.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
35.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
34.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
34.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
34.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
33.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
33.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
32.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
32.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
31.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
31.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
31.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
31.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
31.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
28.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
28.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
27.5 FPS
 Assassin's Creed Odyssey 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Assassin's Creed Odyssey Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 46GB available hard drive space
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오