GTX 1660 TiRX Vega 64 - Battlefield V ゲームパフォーマンスベンチマーク


Battlefield V ゲームのパフォーマンス比較 - GTX 1660 Ti i7-8700K と RX Vega 64 i7-7700K - 1080p、1440p、4K解像度の超、高、中、低
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

超品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
105.4 FPS
1080p
125.0 FPS
1440p
84.5 FPS
1440p
95.0 FPS
2160p
45.6 FPS
2160p
53.0 FPS
高品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
140.4 FPS
1080p
160.0 FPS
1440p
103.5 FPS
1440p
114.0 FPS
2160p
54.6 FPS
2160p
62.0 FPS
中品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
161.4 FPS
1080p
181.0 FPS
1440p
130.5 FPS
1440p
141.0 FPS
2160p
70.6 FPS
2160p
78.0 FPS
低品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
207.4 FPS
1080p
227.0 FPS
1440p
189.5 FPS
1440p
200.0 FPS
2160p
116.6 FPS
2160p
124.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


議論とコメント

あなたのコメントを共有する